Nazar bad ka ilaj | Nazar e bad door karne ka wazifa, “Hazrat Shaikh Abul Qasim Rahmatullah Alayh Ne Sirat Me Byaan Kiya Hain ki ek baar ek larhka sakht bimar huva ki marnay k kareeb ho gaya tha to ek rozmainay nabi e akram sallallahu alayhi w aalayhi wsallam ko khwab me dekhaki aap sallallahu alayhi w aalayhi wa sallam nefarma rahay hain ki Tuaayaat e shifa se abtak kyu gafil raha? [matlab enaayaat k zariye elaj kyunahi kiya?]

AAYAAT AS-SHIFA YE HAIN….
ﻭَﻳَﺸْﻒِ ﺻُﺪُﻭﺭَ ﻗَﻮْﻡٍ ﻣُّﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ
wa yashfi sudoora qawmin mumineena(at-Tawba, 9:14)

ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻗَﺪْ ﺟَﺎﺀﺗْﻜُﻢ ﻣَّﻮْﻋِﻈَﺔٌ ﻣِّﻦ ﺭَّﺑِّﻜُﻢْ ﻭَﺷِﻔَﺎﺀ
ﻟِّﻤَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭﺭِ ﻭَﻫُﺪًﻯ ﻭَﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِّﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ

Yaa ayyuha an-naasu qad ja’atkum maw`izhatunmin rabbikum wa shifaun limaa fee as-
sudoori wa hudan wa rahmatun lil-mumineen.

Nazar bad ka ilaj | Nazar e bad door karne ka wazifa

(Yunus, 10:57)

َﻳﺨْﺮُﺝُ ﻣِﻦ ﺑُﻄُﻮﻧِﻬَﺎ ﺷَﺮَﺍﺏٌ ﻣُّﺨْﺘَﻠِﻒٌ ﺃَﻟْﻮَﺍﻧُﻪُ ﻓِﻴﻪِ ﺷِﻔَﺎﺀ
ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ
yakhruju min butooniha sharaabun mukhtalifunalwaanuhu feehi shifaunlin-naas
(an-Nahl, 16:69)

ﻭَﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَﺎﺀ ﻭَﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِّﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ

Wa nunazzilu mina al-qurani ma huwa shifaun warahmatun lil-mumineen(an-Najm, 17:82)

ﻭَﺇِﺫَﺍ ﻣَﺮِﺿْﺖُ ﻓَﻬُﻮَ ﻳَﺸْﻔِﻴﻦِ

Wa idha maridtu fahuwa yashfeeni

(ash-Shu`ara, 26:80)

ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَﺷِﻔَﺎﺀ
qul huwa lil-ladheena amanoo hudan wa shifaun

(al-Fussilat, 41:44)

*ES AYAAT SE ELAJ KA TAREEQA YE HAIN KIBISMILLAH W SURAH E FATEHA SHARIF PARH KAR 21 BAR YE AAYAT E SHIFA SHARIF PARHA JAEN AUR PANI PE DAM KARKAYNAZR E BUD K MARIZ KO PILAYA JAEN AURSUB’AH SHAM 3-3 BAR AAYAT E SHIFAPARH KAR MARIZ PE DAM KIYA JAEN.11 DIN KAMAL SE ASAR ZAEL HO JAEGA.AUR ENBISMILLAH W SUURE FATEHA SHARIF K SATHAAYAT SHIFA CHINI KI RAKAABI PE LIKHKAR 3 WAQT PANI SE DHO KAR PILAYI BHI JASAKTI HAIN,ESSAY BHI 11 YA 21 DINKAR SAKTAY HAIN.*AUR YE AAYAT E SHIFA HAR MARZ CHAHAYCHOTA YA BARHA KOI BHI LA ELAJ MARZ KA ELAJ HAIN UPAR LIKHI KISI BHI TARKEEB SEELAJ KIYA JAEN,INSHALLAH HARMARZ SE SHIFA HASIL HOGI. Dua Me Yaad Rakhna.

Taweez for child protection

Wazifa for all problems-fast remedies

Win your husband back

How to protect yourself from evil eye

Contact Us :- +91-7229870002 You Also Call On Whatsapp And Viber

Contact Name :- Riyana  Ji

E-MAIL :- wazifapower@gmail.com

https://wazifa.co/